منو ها

سرودهای ویژه فارغ التحصیلی 1396/12/01

دانشگاه در سال های گذشته اقدام به ساخت سرودهای ویژه مراسم فارغ التحصیلی نموده است که سرودن شعر و اجرای آن توسط گروه سرود دانشگاه انجام پذیرفته است.

دانشگاه در سال های گذشته اقدام به ساخت سرودهای ویژه مراسم فارغ التحصیلی نموده است که سرودن شعر و اجرای آن توسط گروه سرود دانشگاه انجام پذیرفته است.
سرود ویژه فارغ التحصیلی یکی از سرودهایی می باشد که در سال 1385 تدوین و در مراسم های فارغ التحصیلی دانش آموختگان در سال های گذشته اجرا شده است. در این قسمت شعر مربوط به این سرود را می توانید مشاهده کنید .

سرود ویژه فارغ التحصیلی

چون گشته ای لبریز از شور  -   در خانه ای از عشق و از نور
پیمان ببند با جمله یاران - هركز نشو از خانه ات دور
چون گشته ای لبریز از نور - شریفی عزیز و پورشور
پیمان بند با جمله یاران - هركز نشو از خانه ات دور
ایران من جانم فدایت - بوسم همی من آب و خاكت
مانم در این مرز و در این بوم - عالم شود لرزان ز نامت
چون گشته ای دور از دیارت - گر باز گردی جان فدایت
این را بدان چشمان یاران - همواره می ماند به راهت
ایران من جانم فدایت - بوسم همی من آب و خاكت
مانم در این مرز و در این بوم - عالم شود لرزان ز نامت
ایران من ایران من ایران من
ایران من ایران من جانم فدایت
ایران من ایران من ایران من